รวมเรื่องชาดกจากพระไตรปิฏกและอรรถกถา

ในข้อมูลส่วนนี้เป็นการยกชาดกจากพระไตรปิฏก ทั้งหมดทั้ง 2 เล่มให้อ่าน โดยแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้ง่านต่อการอ่าน และในตอนจบของชาดกแต่ละเรื่อง สามารถอ่านตามลิงค์ ซึ่งเป็นเรื่องราวในอรรถกถาที่ขยายชาดกในแต่ละเรื่อง และผู้จัดทำจะเอาเฉพาะเนื้อเรื่องเท่านั้นมาให้อ่าน พระชาติในอดีดของพระพุทธเจ้าที่กล่าวในชาดก มีทั้งหมด 547 ชาดก