สิ่งทั้งหลายย่อมเกิดจากเหตุ สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลย่อมดับไปเป็นธรรมดา
    
พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนธรรมสรุปลงสู่ เรื่องทุกข์ และการดับทุกข์เป็นสำคัญ
 
                                     จึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจนเป็นอัตตา

 

 

 

                                                        

            แก่นหลักของการดับทุกข์คือ ศีล สมาธิ ปัญญา , 
    ศีล        มีแนวการปฏิบัติได้แก่ ศีล 5, ศีล 8, ศีล 10 หรือ ศีล 227 ข้อ , 
    สมาธิ   มีแนวการปฏิบัติคือ ฝึกกรรมฐานทั้ง 40 กอง แต่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ อานาปานสติ และ พรหมวิหาร 4(เมตตา กรุณา มุติตา อุเบกขา)ไว้มากมาย
    ปัญญา มีแนวการปฏิบัติหลักคือ สติปัฏฐาน 4 และมรรคมีองค์แปด,  กฎธรรมชาติที่สำคัญในพุทธศาสนาคือ ไตรลักษณ์ ได้แก่ 1.อนิจจัง(ไม่เที่ยง) 2.ทุกขัง(ตั้ง/ทนอยู่ไม่ได้) 3.อนัตตา(ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้)  สัจจะธรรมที่ปัญญารู้แจ้งคือ อริยสัจ 4 ได้แก่ 1.ทุกข์ 2.เหตุแห่งทุกข์ 3.ความดับทุกข์ 4.วิธีดับทุกข์
     เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือ
นิพพาน                                        

                              ธรรมและประวัติประสบการณ์และการวิเคราะห์ของข้าพเจ้า   [ For a foreigner , read in English part ]

   วิเคาระห์ กัป จักรวาล ความยาวนาน
        เนื้อหาคือ เอาพระสูตรในพระไตรปิฎก มาคำนวณเป็นตัวเลขได้ค่าประมาณในการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม
   โลก กาแลคชี และสมมุติฐานของข้าพเจ้า
         เนื้อหาคือ เอาข้อมูลทางดาราศาสตร์ และภาพถ่ายของกาแลคชี หักล้างกับ การเกิดสมมุติฐาน Big Bang  แล้ววิเคราะห์เอกภพกับโลกธาตุต่างๆ ทางพุทธศาสนา

   อดีตชาติของพระโพธิสัตว์และชาดก     กล่าวถึงการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งแต่อดีตชาติที่เพียรสร้างสมบารมีตั้งแต่ต้น
    การสร้างบารมีของพระอริยะ(พระสาวก)     กล่าวถึงการสร้างบารมีของพระอริยะ หรือพระมหาสาวก พระอเสติ พระอัครสาวก
   เรื่องย่อก่อนตรัสรู้    เป็นเรื่องทั้งแต่เจ้าชายสิทธัถตะประสูติ จนกระทั้ง ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 
   เล่าเรื่องพระพุทธเจ้า   เป็นเรื่องทั้งแต่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพรรษาๆ ไปเป็นเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นมาเอง   
   พุทธวงค์    กล่าวถึงพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาแล้วในอดีต 25 พระองค์ ยกมาจากพระไตรปิฎก

    ประวัติกรรมฐานของข้าพเจ้า    เล่าเรื่องประวัติประสบการณ์การปฏิบัติกรรมฐาน และเรื่องพิเศษพิศดาลที่เกิดขึ้นกับตนเอง
     My story in English language (เป็นภาษาอังกฤษ)  เล่าประวัติประสบการปฏิบัติธรรมบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ
   หนังสือชีวประวัติของข้าพเจ้า  (NEW)  หนังสือเล่าชีวประวัติตนเองตั้งแต่เล็ก แต่ยังไม่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
   ประสบการณ์ตรงอานาปานสติ 
(NEW)  รวมกระทู้ร่วมสนทนาเล่าประสบการณ์อานาปานสติของข้าพเจ้า
   
โคตรภูบุคคล  ศึกษา และสนทนา (NEW)    เป็นการสนทนาและศึกษาเรื่องโคตรภูบุคคลที่มีในพระไตรปิฎกและอรรถกถา 
    ประมวลธรรมเรื่องจิต จิตเกิดดับและปฏิจสมุทปบาท (NEW) เป็นธรรมเรื่องจิต และปฏิจสมุทปบาท ที่เป็นข้อสงสัยได้ไขปัญหานั้นออกได้
    กระทู้ มะเร็งกับธรรมมะ
   
สมาธิเฉพาะส่วน   กระทู้เก่าที่อธิบายเรื่องสมาธิเฉพาะส่วน ที่มีในพระไตรปิฎก แต่อยู่ในส่วน ญาณของผู้มีฌาน ที่ปรากฏขึ้น

   กรรมฐาน 40   กรรมฐาน 40 อย่างย่อ
   พองหนอ-ยุบหนอ    อธิบายหลักใหญ่ๆ ในการปฏิบัติ
   สติปัฏฐาน 4 ในพระสูตร 
ยกมาจากพระไตรปิฎก ทั้งหมด
   Meditation for Maha-satipatthana Sutta
   อานาปานสังยุต  

   Meditation for in-&-out breathing (anapanasati)
   ปฏิจสมุทปบาท(เทศนาสูตร)
    สนทนาเรื่องปฏิจสมุทปบาท
    ธรรมชาติ,ปรมัตธรรม 4,บุคคล,อนัตตา,จุดเริ่มของสัตว์
    Paticca-samuppada-vibhanga Sutta   
(Analysis of Dependent Co-arising)

 

    ธรรม/ข้อมูลรายสัปดาห์
    รวมภาพต่างๆ
    เสียงบรรยาย และเล่าเรื่องอื่นๆ
    สนทนาธรรมในลานธรรม
   ถามตอบโดยตรง
  
ห้องสนทนาเก่า

   อ่านธรรมรายวัน/ล่าสุด ในทวิสเตอร์ (NEW)


                  เปลี่ยนหน้าเว็บใหม่เมื่อ 20/03/2551

      จาก  01/01/50  ถึง 31/12/57
       
Visits  524,635  ท่าน
         Hits   2,827,925  ครั้ง
         Visits /day 76 < > 358 ท่าน
        
ดูสติถิเว็บ

      เว็บนี้เกิดขึ้นไม่ได้แสวงหา ผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น ลาภยศสรรเสริญ เพราะเป็นเพียงความชอบตามฐานะเท่านั้นเอง

    ไม่แสวงหาจนมากไป     ไม่นำใจไปไกว่คว้า
สร้างกำลังกายใจแก่กล้า      เกิดคุณค่ากับผู้อื่น
    ดำรงตนอยู่อย่างสงบ        ย่อมประสบธรรมอันร่มรื่น
ให้ธรรมแล้วจึงไม่หวังคืน   ใจชุ่มชื่นด้วยธรรมที่พอเพียง