สรุปพระพุทธเจ้า
             ที่พระโพธิสัตว์อดิตชาติของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทรงพบและได้สร้างบารมี
        สรุปจากหนังสือ สัมภาระบารมี ของท่าน นาคะประทีป และ ศาสตร์ว่าด้วยการเป็นพุทธเจ้า ของ พระเทพมุนี (วิลาศ ญาณวโร)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  อสงไขย                     พระพุทธเจ้าอุบัติ (ชื่อพระโพธิสัตว์ในอดิตของพุทธเจ้าปัจจุบัน)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***  บารมีตอนต้น ตั้งความปารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไว้ในใจ 7 อสงไขย
                                         องค์หญิงสุมิตตาเทวี(หรือ พระนางวิสุทธาเทวี ในหนังสือ พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นผู้หญิง " ของ อ. บารมี) ชาติก่อนเริ่มต้นสร้างบารมีอย่างแท้จริง 100,000 มหากัป
                                          เริ่มต้น       0 พระปุราณทีปังกรพุทธเจ้า (องค์หญิงสุมิตตาเทวี)(หรือ พระนางวิสุทธาเทวี)
    เริ่ม                                พระพรหมเทวพุทธเจ้า (พระราชาอรตีเทวราช)
นันทะอสงไขย  1          พระพุทธเจ้า     5,000 พระองค์
สุนันทะอสงไขย  2       พระพุทธเจ้า     9,000  พระองค์
ปัฐวีอสงไขย  3              พระพุทธเจ้า   10,000  พระองค์
มัณทะอสงไขย  4          พระพุทธเจ้า   11,000   พระองค์
ธรณีอสงไขย  5             พระพุทธเจ้า   20,000   พระองค์
สาคระอสงไขย  6         พระพุทธเจ้า   30,000   พระองค์
ปุณทริกะอสงไขย 7      พระพุทธเจ้า   40,000   พระองค์
       รวมได้พบกับพระพุทธเจ้าใน 7 อสงไขย     125,000    พระองค์
***  บารมีตอนกลาง กล่าววาจาปารถนาเป็นพระพุทธเจ้า  9 อสงไขย
 เริ่มต้น                                พระปุราณศรีศากยมุนีชินสีห์พุทธเจ้า(พระเจ้าสาครจักรพรรดิ์)
สัพพถัททะอสงไขย 8     พระพุทธเจ้า    50,000  พระองค์
สัพพผุลละอสงไขย 9      พระพุทธเจ้า    60,000  พระองค์
สัพพรตนะอสงไขย 10    พระพุทธเจ้า    70,000  พระองค์
อสุภขันธะอสงไขย 11     พระพุทธเจ้า    80,000  พระองค์
มานีภัททะอสงไขย 12     พระพุทธเจ้า    90,000  พระองค์
ปทุมะอสงไขย  13             พระพุทธเจ้า    20,000 พระองค์
อุสภะอสงไขย  14             พระพุทธเจ้า    10,000 พระองค์
ขันธคมะอสงไขย  15        พระพุทธเจ้า     5,000 พระองค์
สัพพผาละอสงไขย 16      พระพุทธเจ้า     2,000 พระองค์
     รวมได้พบพระพุทธเจ้าใน 9 อสงไขย     387,000 พระองค์
***  บารมีตอนปลาย ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า 4 อสงไขย 100,000 มหากัปล์
     กัปแรก                     - พระตัณหังกรพุทธเจ้า ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์
 สารมัณฑกัป              - พระเมธังกรพุทธเจ้า       ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์
 พุทธเจ้า 4 องค์          - พระสรนังกรพุทธเจ้า ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์
** ได้รับพยากรณ์     - พระทีปังกรพุทธเจ้า (สุเมธดาบส) พุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรก
                                        อายุขัยสมัยนั้นประมาน 100,000 ปี ศาสนาอยู่ในโลก ได้นานปี
        รวมเวลาจาก พระนางสุมิตตาถึงสุเมธดาบส 16 อสงไขย 1 แสนกัป

    เสละอสงไขย  -      เป็นสูญกัปไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น 1 อสงไขย

    สารกัปมี 1องค์ -     พระโกณฑัญญะพุทธเจ้า (วิชิตาวีจักรพรรดิ ออกบวชมีอภิญญา)
                                       อายุขัย 100,000 พรรษา

 ภาสะอสงไขย          - ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น  1 อสงไขย

 ครบ 2 อสงไขย         - พระสุมังคละพุทธเจ้า ( เป็นสุรุจิพราหมณ์โพธิสัตว์บวชมีอภิญ)
                                              อายุขัย 90,000 พรรษา
 สารมัณฑกับ            - พระสุมนะพุทธเจ้า   (เป็นพญานาคอดุลยวาสุกรีโพธิสัตว์)
                                            อายุขัย 90,000 พรรษา
 พุทธเจ้า 4 องค์        - พระเรวตะพุทธเจ้า  (เป็นพราหมณ์ อติเทวมาณพโพธิสัตว์)
                                            อายุขัย 60,000 พรรษา (อาจเป็นปัญญาพุทธเจ้า)
                                   - พระโสภิตะพุทธเจ้า (เป็นพราหมณ์ อชิตมาณพโพธิสัตว์)
                                            อายุขัย 90,000 พรรษา

 ชยอสงไขย             - ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น 1 อสงไขย

 วรกัป                      - พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า (เป็นพญายักขเสนาบดีโพธิสัตว์)
                                        อายุไขย 100,000 พรรษา
 พุทธเจ้า 3 องค์     - พระปทุมะพุทธเจ้า  (เป็นพญาไกรสรราชสี)
                                        อายุไขย 100,000 พรรษา
                                - พระนารทะพุทธเจ้า (เป็นมหาฤาษีโพธิสัตว์)
                                        อายุไขย  90,000

 รุจิรอสงไขย         - ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น 1 อสงไขย
 ** บารมีช่วง เศษแสนมหากัปที่เหลือ **
 มัณฑกัป แต่มี     - พระปทุมมุตระพุทธเจ้า (เป็นนายบ้านชื่อ ชฏิลบวชเป็นดาบส)
 (พระพุทธเจ้า 1 พระองค์)   พระอสิติสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ได้รับพยากรณ์จากพระปทุม                                  มุตระมากที่สุด ดังมีในพระไตรปิฏก อายุขัย
                                       100,000 พรรษา

 30000 มหากัป     - เป็นสูญกัป ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น

 มัณฑกัป                  - พระสุเมธพุทธเจ้า (เป็น อุตตรมานพ ได้ออกบวชเป็นภิกษุ)
                                        อายุขัย 90,000 พรรษา
 พุทธเจ้า 2 องค์      - พระสุชาตะพุทธเจ้า (เป็น บรมจักรพรรดิ ได้ออกบวช)
                                        อายุขัย 90,000 พรรษา

 60000 มหากัป     - เป็นสูญกัป ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น

 วรกัป                          - พระปิยทัสสีพุทธเจ้า ( เป็นกัสสปะมานพ)
                                            อายุขัย 90,000 พรรษา
 พุทธเจ้า 3 องต์          - พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า (เป็นสุสิมะดาบส)
                                            อายุไขย 100,000 พรรษา
                                     - พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า (เป็นพระอินทร์)
                                            อายุไขย 100,000 พรรษา

 9904 มหากัป -  เป็นสูญกัป

 สารกัปมี 1องค์            - พระสิทธัตถะพุทธเจ้า (เป็นมังคะฤาษี)
                                                อายุไขย 100,000 พรรษา

 2 มหากัป -  เป็นสูญกัป

 มัณฑกัป                      - พระดิสสะพุทธเจ้า (เป็นพระเจ้าสุชาตะมหาราชดาบส)
                                            อายุไขย 100,000 พรรษา
 พุทธเจ้า 2 องค์         - พระมหาปุสสะพุทธเจ้า (เป็นพระเจ้าวิชิตกษัตริย์ได้ออกบวช)
                                            อายุไขย 90,000 พรรษา

 สารกัปมี 1องค์         - พระวัปัสสีพุทธเจ้า (เป็นภุชงคนาคราช)
                                            อายุไขย 80,000 พรรษา

 60 มหากัป - เป็นสูญกัป

 มัณฑกัป                  - พระสิขีพุทธเจ้า (เป็นพระเจ้าอรินทมะราชาธิราช)
                                            อายุไขย 70,000 พรรษา
 พุทธเจ้า 2 องค์       - พระเวสสภูพุทธเจ้า (เป็นพระเจ้าสุทัสสนะมหาราชได้ออกบวช)
                                            อายุไขย 60,000 พรรษา (เป็นศรัทธาพุทธเจ้า)

 31 มาหากัป - เป็นสูญกัป

 ภัทรกัป(ปัจจุบัน)         - พระกกุสันธะพุทธเจ้า(เป็นพระเจ้าเขมะนราธิราชได้ออกบวช)
                                                 อายุไขยมนุษย์สมัยนั้น 40,000 ปี ศรัทธาพุทธเจ้า
 พุทธเจ้า 5 องค์             - พระโกนาคมมะพุทธเจ้า(เป็นพระเจ้าบรรพตบรมขัตติยาภิกษุ)
                                                 อายุไขยมนุษย์สมัยนั้น 30,000 ปี ศรัทธาพุทธเจ้า
                                       - พระกัสสปะพุทธเจ้า (เป็นโซติปาลมาณพได้ออกบรรพชา)
                                                 อายุไขยมนุษย์สมัยนั้น 20,000 ปี ศรัทธาพุทธเจ้า
                                       - พระศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า (เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)
                                                 อายุไขยมนุษย์ 100 ปี ศาสนาตั้งอยู่ในโลก 5,000 ปี
                                       - พระศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้า(เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตในกัปนี้)
                                                 อายุไขยมนุษย์สมัยนั้น 80,000 ปี วิริยะพุทธเจ้า
         ถ้ากล่าวถึงบารมีตอนปลาย 4 อสงไขยกับเศษแสนมหากัปนั้นพระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้าเพียง 27 พระองค์เท่านั้น น้อยกว่าบารมีตอนต้นและตอนกลางมาก ที่พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้าถึง ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันพระองค์ (512,003) สามารถแยกบารมีตอนปลายได้ 2 ช่วงที่ได้พบพระพุทธเจ้า
         1 ในระยะเวลา 4 อสงไขย เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์ ได้ทรงพบพระพุทธเจ้า 12 พระองค์
         2. ในระยะเวลาหนึ่งแสนมหากัปนั้น ได้ทรงพบพระพุทธเจ้า 15 พระองค์
                 หมายเหตุ หลังสิ้นสมัยของพระศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้าไปแล้ว อาจจะว่างจากพระพุทธเจ้าอีกนานเพราะเมื่อได้มีพระพุทธเจ้า  บังเกิดขึ้น  ติดต่อกัน หลังจากนั้นไปอีกก็จะว่างจากการบังเกิดพระพุทธเจ้าไปอีกนานแสนนาน อ้างอิงได้จากช่วง 4  อสงไขยกับ เศษแสนมหากับที่ผ่านมา เมื่อมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในกัปใดติดต่อกัน 3 หรือ 4 พระองค์ หลังจากนั้นจะเป็นสูญกัปไปอีกนานแสนนาน ซึ่งในกัปนี้มีพระพุทธเจ้าถึง 5 พระองค์ และในช่วง 100 มหากัปที่ผ่านมาถึงกัปปัจจุบัน มีพระพูทธเจ้า ถึง 11 พระองค์ ร่วมทั้งพระศรี อริยะเมตตรัยพุทธเจ้า ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นช่วงที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมากที่สุด ของระยะเวลา 4 อสงไขยกับเศษแสนมหากัปที่ผ่านมา และจากการวิเคราะห์ หลังจากสิ้นสมัยพระศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า(ปัจจุบัน)ไปแล้ว ซึ่งเป็นประเภทปัญญาพุทธเจ้า แล้วจะบังเกิดปัญญา พุทธะอีกสักพระองค์ในอนาคตเบื่องหน้า ต้องรอเวลาอย่างน้อยที่สุดหนึ่งอสงขัยกัป และต้องเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทปัญญาที่ได้รับ  พุทธพยากรณ์ครังแรก ในสมัยพระโกณฑัญญะพุทธเจ้าเท่านั้น ดังนั้นหลังจากปัจจุบันนี้จนถึงหนึ่งอสงขัยกัปเบื้องหน้า ก็จะมีแต่พระพุทธเจ้าประเภทศรัทธาและวิริยะพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเท่านั้น ในอสงขัยนี้เพิ่งเริ่มต้นแสนมหากัปก็บังเกิดมีพระพุทธเจ้า       เกิดขึ้น 16 พระองค์แล้ว ดังนั้นในอสงขัยนี้อาจจะมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเป็นร้อยเป็นพันพระองค์ก็คงเป็นไปได้ เพราะช่วง 4 อสงขัยที่ผ่านมามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นน้อยมากเพียง 15 (รวม พระ ตัณหังกร เมธังกร สรนังกร พุทธเจ้า) พระองค์เท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อเทียบระยะเวลาแล้วหนึ่ง  อสงขัยเท่ากับจำนวนกัป  ที่มากมายจนนับไม่ได้ แต่บังเกิดมีพระพุทธเจ้าเพียงหนึ่งหรือเป็นหมื่นพระองค์เท่านั้น ดังนั้นการที่จะบังเกิดมีพระพุทธเจ้าสักพระองค์นั้น  เป็นสิ่งที่ยากแสนยากเป็นหนักหนา แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีพุทธเจ้าอีกเลย เพราะในเมื่อธรรมชาตินั้นมีวัฏฏสงสารอันเป็นทุกข์  ก็ย่อมมีผู้ที่เพียร ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์นั้นจนได้ ก็คือพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน
 
                                           อ่านต่อหน้า 602                                                         กลับหน้าแรก 100