เหตุ 8 ประการของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกัน ใน 4 อสงไขยแสนมหากัป
        สรุปมาจาก  หนังสือ สัมภารบารมี  ของท่านนาคะประทีป
 1. อายุต่างแห่งพระชนมายุของพระพุทธเจ้า จากมากไปน้อย
    100,000 พรรษา มี พระทีปักร พระโกณฑัญญะ  พระอโนมทัสสี พระปทุม พระปทุมุตตร พระอัตถทัสสี พระธรรมทัสสี
                    พระสิทธัตถ พระติสส
     90,000 พรรษา มี พระสุมังค พระสุมน พระโสภิต พระนารท พระสุเมธ พระสุชาต  พระปิยทัสสี พระปุสส
     80,000 พรรษา มี พระวิปัสสี
     70,000 พรรษา มี พระสิขี
     60,000 พรรษา มี พระเรวต พระเวสสภู
     40,000 พรรษา มี พระกกุสันธ
     30,000 พรรษา มี พระโกนาคม
     20,000 พรรษา มี พระกัสสป
     80 พรรษา มี พระโคดม (พระศรีศากยมุนีโคดม องค์ปัจจุบัน ส่วนพระศรีอารย     เมตตรัยที่จะบังเกิดในอนาคตเบื้องหน้ามี 80,000 พรรษา)
 2.  ความต่างแห่งพระสรีระของพระพุทธเจ้า
      พระสรีระสูง 80 ศอก มี พระทีปังกร พระเรวต พระปียทัสสี พระอัตถทัสี พระธัมทัส      สี  พระวิปัสสี
      พระสรีระสูง 60 ศอก มี พระสิทธัตถะ พระเวสสภู พระดิสส
      พระสรีระสูง 40 ศอก มี พระกกุสันธ
      พระสรีระสูง 37 ศอก มี พระสิขี
      พระสรีระสูง 30 ศอก มี พระโกนาคม
      พระสรีระสูง 20 ศอก มี พระกัสสป
      พระสรีระสูง  4 ศอก มี พระโคดม (พระศรีศากยมุนีโคดมองค์ปัจจุบัน)
             หมายเหตุ  เทียบกับศอกของมนุษย์ปัจจุบัน 1 ศอก = 50 เซนติเมตร
 3.   ความต่างแห่ง เวลาบำเพ็ญทุกกิริยาในพระชาติสุดท้ายทีได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
      ใช้เวลา   6  ปี คือ พระโคดม(พระศรีศากยมุนีโคดมองค์ปัจจุบัน)
      ใช้เวลา  10 เดือน คือ พระทีปังกร พระโกณฑัญญะ พระสุมน พระอโนมทัสสี  พระสุชาต พระสิทธถ พระกกุสันธ
      ใช้เวลา   8 เดือน คือ พระสุเมธ พระสุมังคล พระติสส พระสิขี
      ใช้เวลา  7 เดือน คือ พระเรวต
      ใช้เวลา   4 เดือน คือ พระโสภิต
      ใช้เวลา   1 เดือน คือ พระปุสส พระปิยทัสสี พระโกนาคม พระเวสสภู
      ใช้เวลา ครึ่งเดือน คือ พระปทุม พระอัตถทัสสี พระวิปัสสี
      ใช้เวลา  7 วัน คือ พระปทุมุตตร พระนารท พระธัมมทัสสี พระกัสสป
           หมายเหตุ วันเดือนปีในที่นี้นั้นหมายถึงวันเดือนปี ของยุคนั้นๆ
 4.  ความต่างแห่งพุทธรังสี (เทียบกับมนุษย์ปัจจุบัน หน่วยวัด 1 โยชน์ = 16 กิโลเมตร)
      พุทธรังสีสร้านไปไกล 1,000 โยชน์ คือ พระสุมังคล
                คำนวณได้ รัศมี 16,000 กม.คลุมพื้นที่ 3.1428*(16,000)**2 = 804,556,800 ตรกม.
                ถ้าพระภิกษุมีความสูง 80 ศอก จะได้รัศมีการนั่ง 30 ศอก หรือ 15 ม. คือ 1 รูปต่อ        3.1428*15*15 = 707.13
               ตรม.ดังนั้นรังสีของพระองค์สามารถคลอบคลุมพระภิกษุที่       นั่งรายล้อมพระองค์อย่างสบายๆ 804,556,800*1000/707.13 =
               1,137,777,777 รูป
       พุทธรังสีสร้านไปไกล    12 โยชน์ คือ พระปทุมุตตร
                   คำนวณได้ รัศมี 192 กม.คลุมพื้นที่ 3.1428*(192)**2 = 115,856.18 ตรกม.
       พุทธรังสีสร้านไปไกล    10 โยชน์ คือ พระกกุสันธ (สรีระสูง 40 ศอก)
                 คำนวณได้ รัศมี 160 กม.คลุมพื้นที่ 3.1428*(160)**2 =  80,455.68 ตรกม.
                 ถ้าพระภิกษุมีความสูง 40 ศอก จะได้รัศมีการนั่ง 18 ศอก หรือ 9 ม.คือ 1 รูปต่อ        3.1428*9*9 = 254.57 ตรม.
                 ดังนั้นรังสีของพระองค์สามารถคลอบคลุมพระภิกษุที่  นั่งรายล้อมพระองค์อย่างสบายๆ ถึง 80,455.68*1000/254.57 = 316,046 รูป
       พุทธรังสีสร้านไปไกล    6 โยชน์ กับ 400 เส้น คือ พระวิปัสสี
                 คำนวณได้ รัศมี  112 กม.คลุมพื้นที่ 3.1428*(112)**2 = 39,423.28 ตรกม.
                 ถ้าพระภิกษุมีความสูง 80 ศอก จะได้รัศมีการนั่ง 30 ศอก หรือ 15 ม.คือ 1 รูปต่อ        3.1428*15*15 = 707.13  ตรม.ดังนั้นรังสีของ
                 พระองค์สามารถคลอบคลุมพระภิกษุที่        นั่งรายล้อมพระองค์อย่างสบายๆ ถึง 39,423.28*1000/707.13 = 55,751 รูป
         พุทธรังสีสร้านไปไกล    3 โยชน์ คือ พระสิขี
                 คำนวณได้ รัศมี   48 กม.คลุมพื้นที่ 3.1428*(48)**2   =   7,241 ตรกม.
                ถ้าพระภิกษุมีความสูง 37 ศอก จะได้รัศมีการนั่ง 16 ศอก หรือ 8 ม.คือ 1 รูปต่อ   3.1428*8*8 = 201.14  ตรม.ดังนั้นรังสีของ
                พระองค์สามารถคลอบคลุมพระภิกษุที่        นั่งรายล้อมพระองค์อย่างสบายๆ ถึง 7241*1000/201.14 = 36,000 รูป
        พุทธรังสีสร้านไปไกล    1 วา  คือ พระศรีศากยมุนีโคดม
                 คำนวณได้ รัศมี  2 ม.  คลุมพื้นที่ 3.1428*(2)**2 = 12.57 ตรม.
         พุทธรังสีสร้านไปไกล    สุดแต่พระองค์ประสงค์ คือพระพุทธเจ้าที่เหลือ
  5. ความต่างแห่งตระกุล
           พระกกุสันธ พระโกนาคม พระกัปสสป เกิดในตระกุลพราหมณ์มหาศาล
           พระพุทธเจ้าที่เหลือ เกิดในตระกุลกษัตริย์
 6. ความต่างแห่งยานออกมหาภิเนษกรม
       ยานมีความต่างกัน 5 อย่าง 1 ทรงคชยาน(ช้าง) 2 ทรงรถยาน 3.ทรงอัสวยาน(ม้า) 4.     ทรงสีวิกามาศราชยาน 5.ทรงมณเฑียรมหาปราสาท
 7. ความต่างแห่งไม้ที่ตรัสรู้
 8. ความต่างแห่งอปราซิตบัลลังก์

                 ความแตกต่างของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัปนี้
     1.  พระกกุสันธพุทธเจ้า หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้า เมื่อสมัย  เป็นพระโพธิสัตว์หลังจากนั้น 8
            อสังไขยแสนกัป
           ได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าอีกประมาณ 37,027 พระองค์
           เป็นศรัทธาพุทธเจ้า  อายุไขย  40,000 พรรษา
           พระสรีระสูง 40 ศอก หรือ 20 เมตร
           บำเพ็ญเพียรชาติสุดท้าย 10 เดือน
          พุทธรังสีสร้านไปไกล 10 โยชน์ (160 กิโลเมตร)
     2. พระโกนาคมพุทธเจ้า หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้า เมื่อ  สมัยเป็นพระโพธิสัตว์หลังจากนั้น 8
            อสงไขยแสนกัป
            ได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าอีกประมาณ 37,028 พระองค์
            เป็นศรัทธาพุทธเจ้า  อายุไขย  30,000 พรรษา
             พระสรีระสูง 30 ศอก หรือ 15 เมตร
            บำเพ็ญเพียรชาติสุดท้าย 1 เดือน
            พุทธรังสีสร้านไปไกล ตามแต่พระประสงค์
     3. พระกัสสปพุทธเจ้า หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้า เมื่อ  สมัยเป็นพระโพธิสัตว์หลังจากนั้น 8
           อสงไขยแสนกัป
           ได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าอีกประมาณ 37,029 พระองค์
           เป็นศรัทธาพุทธเจ้า  อายุไขย  20,000 พรรษา
           พระสรีระสูง 20 ศอก หรือ 10 เมตร
           บำเพ็ญเพียรชาติสุดท้าย 7 วัน
           พุทธรังสีสร้านไปไกล ตามแต่พระประสงค์
     4. พระศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้า  เมื่อสมัยเป็นพระโพธิสัตว์หลังจากนั้น 4
            องไขยแสนกัป
            ได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าอีก 24 พระองค์ ซึ่งน้อยมาก
             เป็นปัญญาพุทธเจ้า  อายุไขย  80 พรรษา
             พระสรีระสูง 4 ศอก หรือ 2 เมตร
             บำเพ็ญทุกกิริยาชาติสุดท้าย 6 ปี
             พุทธรังสีสร้านไปข้างละ 1 วา เป็นปกติ
     5. พระอริยเมตตรัยพุทธเจ้า หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้า เมื่อ  สมัยเป็นพระโพธิสัตว์หลังจากนั้น 16
             อสงไขยแสนกัป
             ได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าอีกประมาณ 477,032 พระองค์
              เป็นวิริยะพุทธเจ้า  อายุไขย  80,000 พรรษา
              พระสรีระสูง 80 ศอก หรือ 40 เมตร
              บำเพ็ญเพียรชาติสุดท้าย 7 วัน
              พุทธรังสีสร้านไปไกล ยังกำหนดไม่ได้
 
                                                    กลับไปเริ่มต้น  100.html