..

พระเทพสิทธิมนุ เป็นพระอาจารย์สอนกรรมฐานข้าพเจ้าเมื่อ ปี 2526

ภายหลังท่านไปเป็นพระธรรมธิรราชมหามนี

ซึ่งเป็นอาจารย์ของพระปลัดพนม ข้าพเจ้าจึงเรียกท่านเจ้าคุณว่า หลวงพ่อ