เปรียบเทียบรูปร่างสรีระตามอัตราส่วนของพระพุทธเจ้าในภัทรกัปนี้ตามตำรา

รูปที่ 1 องค์แรกสุดเปรียบเป็น พระกกุสันธพุทธเจ้า เมื่อทรงยืนสูง 40 ศอก หรือประมาณ 20 เมตร อายุไขย 40,000 ปี

รูปที่ 2 ถัดมาเปรียบเป็น พระโกนาคมพุทธเจ้า เมื่อทรงยืนสูง 30 ศอก หรือสูงประมาณ 15 เมตร อายุไขย 30,000 ปี

รูปที่ 3 ถัดมาเปรียเป็น พระกัสสปพุทธเจ้า เมื่อทรงยืนสูง 20 ศอก หรือสูงประมาณ 10 เมตร อายุไขย 20,000 ปี

รูปที่ 4 ถัดมาเปรียบเป็น พระโคดม(พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) เมื่อทรงยืนสูง 4 ศอก หรือสูงประมาณ 2 เมตร อายุไขย 100 ปี

รูปที่ 5 ถัดมาเปรียบเป็นพระอริยศรีเมตตรัย(ในอนาคต) เมื่อทรงยืนสูง 80 ศอก หรือสูงประมาณ 40 เมตร อายุไขย 80,000 ปี

หมายเหตุ 1.สรีระสูงใหญ่อย่างไรหาได้เป็นสาระสำคัญไม่ สำคัญอยู่ที่มีรูปร่างที่เหมาะสมสมบูรณ์มีองค์ประกอบครบทุกประการเป็นสำคัญ

หมายเหตุ 2.อายุขัยจะมากหรือจะน้อยในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็หาได้สำคัญเกินไปไม่ สำคัญอยู่ที่การรื่อขนสรรพสัตว์ออกจากทุกข์ ได้จำนวนมากหรือน้อย และพุทธศาสนาดำรงณ์อยู่บนโลกมนุษย์ได้ยาวนานเท่าใด

ขอสังเกตุ พุทธศาสนาดำรงณ์ได้ยาวนานเท่าใด หาใช่จำนวนปีเป็นสำคัญ สำคัญอยู่ที่พระพุทธศาสนาตกทอดไปถึงกี่ช่วงอายุขัยของมนุษย์ในเวลานั้น ซึ่งพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน(พระโคตมพุทธเจ้า)ได้ทรงกระทำให้ปรากฏขึ้นแล้ว และพระพุทธศาสนาของพระองค์จะตกทอดไปถึง 50 ช่วงอายุคนในขณะที่อายุขัยของมนุษย์ อยู่ที่ 100 ปี ก็คือ 5000 ปี ถือได้ว่าเป็นการตกทอดที่ยาวนาน และในสมัยที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่ ก็โปรดเทศนาให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ได้บรรลุพระนิพพานจนคณานับไม่ได้ (ร่วมทั้งเทพเทวดาและพระพรหม) ถึงแม้พุทธภูมิของพระองค์ในภพมนุษย์ ในสายตาของมนุษย์บางจำพวกที่ศึกษาหรือได้ยินได้ฟังมาในเรื่องพระพุทธศาสนา แล้วไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าในอดีต หรือที่จะมีในอนาคตอันใก้ล ว่าพระพุทธศาสนาในปัจจุบันยังไม่สมบูรณ์เท่า ก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่าน