สำหรับพระโพธิสัตว์ ที่ยังเป็น อนิยตะโพธิสัตว์ ที่สร้างบารมีสมบูรณ์แล้ว  จะได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรก  ต่อพระพักตร์พุทธเจ้า ต้องมีธรรมสโมธาน 8 ประการสมบูรณ์ จึงได้รับพุทธพยากรณ์โดยนัยว่า จะได้ตรัสรู้เป็นองค์พระพุทธเจ้า ทรงนามว่าอย่างนั้น ในกัปอันเป็นอนาคตที่เท่านั้น   ก็กลายเป็น นิยตะโพธิสตว์ ทันที คือเป็นพระโพธิสัตว์ที่เที่ยงแท้
   
ธรรมสโมธาน 8 ประการคือ
            1.
ได้เกิดเป็นมนุษย์
            2.
เป็นบุรุษเพศ ไม่เป็นกระเทย
            3.
มีอุปนิสสัยปัจจัยแห่งพระอรหันต์รุ่งเรืองอยู่ในขันธสันดาน(ถ้าเกิดเปลียนใจก็จะเป็นพระอรหันต์ทันที)
            4.
ต้องพบพระพุทธเจ้าขณะมีพระชนชีพอยู่ และได้สร้างกองบุญกุศลต่อพระพักตร์
            5.
ต้องเป็นบรรพชิต หรือต้องเป็น โยคี  ฤาษี ดาบส หรือปริพาชก ที่มีลัทธิเชื่อว่า บุญมี บาปมี  ทำบุญได้บุญ ทำบาปได้บาป ต้องไม่เป็นคฤหัสผู้ครองเรือน
            6.
ต้องมีอภิญญาและฌานสมาบัติ อันเชี่ยวชาญ
            7.
เคยให้ชีวิตของตนเป็นทาน เพื่อสัมโพธิญาณมาก่อนในอดีดชาติ
            8. 
ต้องมี ฉันทะ คือมีความรักความพอใจในพุทธภูมิเป็นกำลัง

 กล่าวถึงพุทธภูมิธรรมของนิยตะโพธิสัตว์ ในการเพิ่มพูนบารมีให้มากยิ่งขึ้น มีน้ำใจประกอบไปด้วย พุทธภูมิธรรม 4 ประการ คือ
            1.
อุสสาโห     คือประกอบไปด้วยพระอุตสาหะ มีความเพียรอันสลักติดแน่นในจิตใจอย่างมั่นคง
            2.
อุมัตโต        คือประกอบด้วยปัญญา มีปัญญาเชียวชาญเฉียบคม
            3.
อวัตถานัง   คือมีพระทัยอธิษฐานอันมั่นคง มิได้หวั่นไหวคลอนแคลน
            4.
หิตจริยา      คือประกอบไปด้วยพระเมตตา เจรีญจิตอยู่ด้วยพรหมวิหารเป็นปกติ

อัธยาศัย ที่ทำให้พระโพธิญานของนิยตะโพธิสัตว์แก่กล้ายิ่งขึ้น มี 6 ประการ
            1.
เนกขัม   พอใจในการรักษาศีล การบวช หรือบรรพชา
            2.
วิเวก       พอใจอยู่ในที่สงบ
            3.
อโลภ      พอใจในการบริจาคทาน
            4.
อโทส      พอใจในความไม่โกรธ เจริญเมตตา
            5.
อโมห      พอใจในการพิจารณาคุณและโทษ เจริญปัญญา
            6.
นิพพาน  พอใจที่ยกตนออกจากภพ ไม่ยินดีในการเวียนว่ายตายเกิด ประสงค์นิพพานเป็นอย่างยิ่ง

                            อ่านหน้าต่อไป                                                   กลับหน้าแรก