เมตตาภาวนา
        อันดับแรกต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อน โดยภาวนา
                                                อหัง สุขิโต โหมิ ,   นิททุกโข โหมิ
                ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิด  ,           จงอย่ามีทุกข์เลย   (ผู้เขียน ใช้คำภาวนานี้เป็นประจำ)

        ต่อไปแผ่เมตตาสำหรับผู้เริ่มต้นให้กับผู้อื่น ตามลำดับดังนี้
                1. เจริญเมตตาในคนที่รัก(บิดา มารดา)หรือที่เคารพ ภาวนาจนถึงอุปจารสมาธิ  หรืออัปปนาสมาธิ
                                                    เอสะ สัปปุริโส  สุขิโต โหตุ , นิททุกโข โหตุ
                                   ขอให้ผู้เป็นสัตบุรุษนั้นจงมีความสุขเถิด,  จงอย่าได้มีความทุกข์เลย
                    หมายเหตุ ห้ามเจริญเมตตาต่อบุคคลที่ตายไปแล้ว เพราะอัปปนาสมาธิจะไม่บังเกิด
                2. เจริญเมตตาในเพื่อนรักมาก จนถึงอุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิ
                                                    เอสะ อติปิยสหายโก  สุขิโต โหตุ , นิททุกโข โหตุ
                                  ขอให้เพื่อนที่เป็นที่รักจงมีความสุขเถิด,  จงอย่าได้มีความทุกข์เลย
                3. เจริญเมตตาในผู้ที่เป็นกลาง จนถึงอุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิ
                                                    เอสะ มัชฌัตโต  สุขิโต โหตุ , นิททุกโข โหตุ
                                 ขอให้คนผูเป็นกลาง ๆ จงมีความสุขเถิด,  จงอย่าได้มีความทุกข์เลย
                4. เจริญเมตตาในสัพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เจาะจง ไปทั่วทุกทิศ ใช้ได้ทุกกรณี และไม่มีโทษ จนถึงอุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิ
                                                    สัพเพ สัตตา  สุขิโต โหตุ , นิททุกโข โหตุ
                                 ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิด,  จงอย่าได้มีความทุกข์เลย
                    หมายเหตุ รวมทั้งโอปนิกะทั้งหลาย (ทั้ง 3 ภพ) เป็นการแผ่ไปทัวทุกทิศ หรือที่ละทิศก็ได้
                    การแผ่เมตตาแต่ละทิศโดยสรุปดังนี้
                        4.1 แผ่เมตตาไปยังทิศเบื้องหน้า ไปตลอดทั้งจักรวาล
                        4.2 แผ่เมตตาไปยังทิศเบื้องหลัง ไปตลอดทั้งจักรวาล
                        4.3 แผ่เมตตาไปยังทิศเบื้องขวา ไปตลอดทั้งจักรวาล
                        4.4 แผ่เมตตาไปยังทิศเบื้องซ้าย ไปตลอดทั้งจักรวาล
                         4.5 แผ่เมตตาไปยังทิศเบื้องบน ไปตลอดทั้งจักรวาล
                        4.6 แผ่เมตตาไปยังทิศเบื้องล่าง ไปตลอดทั้งจักรวาล
                     สุดท้ายแผ่เมตตาไปทัวทุกสารทิศไม่มีจำกัด    (ผู้เขียนใช้การภาวนานี้เป็นประจำ)
              5. เจริญเมตตาในคู่เวรหรือที่โกรธกัน(ถ้ามี)  เป็นลำดับสุดท้าย จนถึงอุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิ
                                                    เอสะ เวรีปุคคะโล  สุขิโต โหตุ , นิททุกโข โหตุ
                                        ขอให้คู่เวรนั้น จงมีความสุขเถิด,  จงอย่าได้มีความทุกข์เลย

                คำภาวนาแผ่เมตตาที่ยาวขึ้นมีดังนี้
                        แผ่เมตตาให้กับตนเอง  (ผู้เขียนใช้บ่อย)
                                                อะหัง   สุขขิโท  โหมิ                  ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข
                                                อะหัง   อะเวโร   โหมิ                  ขอให้ข้าพเจ้าจงอย่าผูกเวรเลย
                                                อะหัง อัพพะยาปัชชา โหมิ        ขอให้ข้าพเจ้าอย่าเบียดเบียนเลย
                                                 อะหัง อะนีฆา  โหมิ                    ขอให้ข้าพเจ้าจงอย่ามีทุกข์
                                                 สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ                  ขอให้ข้าพเจ้ามีสุข ดำรงณ์ตามฐานะ
                         แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์  (ผู้เขียนใช้บ่อย)
                                                สัพเพ สัตตา   สุขิโท  โหตุ                      ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข
                                                สัพเพ สัตตา   อะเวโร   โหตุ                  ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงอย่าผูกเวรเลย
                                                สัพเพ สัตตา  อัพพะยาปัชชา โหตุ        ขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าเบียดเบียนกันเลย
                                                 สัพเพ สัตตา  อะนีฆา  โหตุ                   ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงอย่ามีทุกข์
                                                 สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ                            ขอให้สัตว์ทั้งหลายมีสุข ดำรงณ์ตามฐาน
                         หมายเหตุ  คำแผ่เมตตามีอีกมากมาย และมีวิธีอีกมากแต่ก็สรุปเพียงเท่านี้

                                อานิสงส์เมตตา 11 ประการ
                        1. นอนเป็นสุข  ถ้าสำเร็จอัปปนาสมาธิ จะนอนหลับสนิทมีอาการเหมือนกับคนเข้าสมาบัติ
                        2.  ตื่นเป็นสุข  ตื่นขึ้นมาไม่มีอารมณ์ค้าง หรือหุดหิดโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือถอนหายใจเหมื่อนไม่สบายใจ
                        3. ไม่ฝันร้าย
                        4. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
                        5. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย
                        6. เทวดาทั้งหลายคอยเฝ้ารักษา
                        7. ไฟ ,  ยาพิษ ,หรือศัสตรา ไม่กล้ำกรายในตัวเขา
                        8. จิตเป็นสมาธิเร็ว
                        9. ผิวหน้าผ่องใส
                      10. เมื่อไม่ได้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงอย่างธรรมก็จะบังเกิดในพรหมโลก

                หมายเหตุ เมตตาภาวนา นั้นสามารถถึง ได้สูงสุด เพียง ฌาน 3

                                                                             กลับหน้าแรก