กลับหน้าแรก
  นิพพานธาตุ วิญญานธาตุ และนิพพาน 
 
 
 
 เนื้อความ : 
เป็นกระทู้ที่อาจจะหนักสักหน่อย กระทู้นี้ตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้รู้วิเคราะห์และวิจาร 
เพราะที่ผมทราบมาแล้วบรรยายออกมาเป็นตัวอักษรไม่ทราบว่าถูกหรือผิด ต้องอาศัยผู้รู้ช่วยวิเคราะห์ 
ผมจะตังหัวข้อไวก่อนว่า "ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน สัพเพธรรมมาอนัตตา" ให้รู้ว่ากระทู้ที่จะกล่าวไม่ควรยึดมั่น 

   ธรรมเป็นธรรมชาติ 
   ธรรมชาติย่อมเป็นไปตามกฏไตรลักษณ์ 
   สัจจะธรรมเป็นธรรม เป็นธรรมชาติ 

   วิญญาธาตุมีอยู่เมืออวิชาก่อเกิดสังขาร สังขารก่อเกิดวิญญาน 
   นิพพานธาตุมีอยู่เพราะอวิชาดับสังขารแตกสลาย(ดับ)ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น 
   วิญญาธาตุเป็นธรรมชาติของการปรุงแต่ง 
   นิพพานธาตุเป็นธรรมชาติของการไม่ปรุงแต่ง 
   ทั้งนิพพานธาตุและวิญญานธาตุต่างก็เป็นธรรมชาติ 

   วิญญานธาตุของปุถุชนรวมในจิตและเจตสิกที่มีอวิชาเป็นความยึดมั่นกระทำกรรมและรับผล 
วิบากกรรมเป็นไปตามธรรมชาติ( วิญญานธาตุหรือจิตมีการเกิดดับอยู่ทุกขณะ) 
   วิญญานธาตุของพระอรหันต์ที่ยังไม่ละสังขารไม่ได้เกิดจากอวิชารวมในจิตจึงไม่มีความยึดมั่นถือมั่นการกระทำย่อมไม่ก่อเกิดกรรมที่เป็นวิบากกรรมตามธรรมชาติ รอแต่เมือจิตดับสังขารแตกดับ วิญญาธาตุก็ดับ 
ไม่บังเกิดขึ้นมาอีกเลย 
   นิพพานธาตุ เป็นสัจจะธรรมที่ไม่เป็นจิตและเจตสิกไม่บังเกิดกรรมและวิบากกรรมเป็นอนัตตา 
   นิพพาน เป็นการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง หลุดพ้นจากความยึดมั่น หลุดพ้นจากการปรุงแต่ง มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นอนัตตา เป็นเช่นนั้นเอง

 จากคุณ : Vicha [ 2 พ.ค. 2543 / 21:52:22 น. ]  
     [ IP Address : 203.151.36.17 ] 
 
 
 ความคิดเห็นที่ 1 : (tchurit) 
เป็นกระทู้ที่หนักจริงๆ 
อย่างน้อยๆมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น 
๑.ผมไม่ใช่ผู้รู้ การพูดถึงเรื่อง "นิพพาน" ก็เหมือนพูดถึงเมืองลับแลที่ไม่เคยมีใครเคยไป บางคนว่าที่นั้นมีทองมากมาย บางคนว่าเป็นเมืองที่มีแต่แม่หม้าย ถ้าจะพูดคงได้แค่ระดับความเชื่อ ว่า "นิพพาน"ในความคิดตามความเข้าใจของผมเป็นอย่างนี้ 
๒.สมมุติบัญญัติ "คำศัพท์" เช่นคำว่า วิญาน สังขาร ธรรม ธรรมชาติ ผมไม่แน่ใจว่าที่ผมคิดจะมีคำจำกัดความเหมือนที่คุณ vicha เข้าใจหรือเปล่า 
๓.เรื่องบางอย่างที่เป็นเรื่องอจินไตร เช่นชาติหน้ามีจริงหรือไม่ เป็นเรื่องที่วิเคราะห์กันไปก็ไม่ได้คำตอบที่แน่นอน เพราะเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตัวในวันที่เราตายแล้ว ถึงรู้แล้วก็กลับมาบอกใครเขาไม่ได้ด้วย
 จากคุณ : tchurit [ 4 พ.ค. 2543 / 10:34:34 น. ]  
     [ IP Address : 203.157.0.182 ] 
 
 
 ความคิดเห็นที่ 2 : (เอก) 
  นิพพาน หมายความว่า เป็นธรรมชาติที่สงบจากรูปนาม ขันธ์ ๕ มี วัจนะแสดงว่า 
    วานโต นิกขันตันติ นิพพานัง ธรรมชาติใดที่พ้นจากตัณหาที่ชื่อว่า วานะ อันเป็นเครื่องร้อยภพน้อยใหญ่ ให้ติดต่อกันอย่างเด็ดขาด ฉะนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า นิพพาน 
     นิพพานสามารถแยกออกได้อีก 2 ความหมาย ดังนี้ 
๑.ทิฏฐิธัมมนิพพาน หมายถึง พระอรหันต์ทั้งหลายได้เข้าไปรู้แจ้งในนิพพานนั้นทั้งยังมีชีวิตอยู่ 
๒สัมปรายิกนิพพาน หมายถึง พระอรหันต์เมื่อปรินิพพานแล้วจึงเข้าถึงนิพพานนั้น 
  
   นิพพานแบ่งออกได้ ตามประเภท ของเหตุและอาการดังนี้ 
แบ่งตามเหตุ ๒ 
๑.สอุปาทิเสสนิพพาน หมายความว่า พระนิพพานที่เป็นไปกับขันธ์ ๕ คือวิบากและกรรม ที่เหลือจากจากกิเลสทั้งหลาย ได้แก่พระนิพพานของพระอรหันต์ที่มีชีวิตอยู่ 
๒.อนุปาทิเสสนิพพาน หมายความว่า นิพพานที่ไม่มีขันธ์ ๕ คือวิบากและกรรมเหลืออยู่ ได้แก นิพพานของพระอรหันต์ที่ปรินิพพานไปแล้วฯ 

  แบ่งตามอาการ ๓ 
๑.สุญญตนิพพาน - ความเป็นอยู่ของพระนิพพานนั้นสูญสิ้นจากกิเลสและขันธ์ ๕ ไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้ว 
๒.อนิมิตตนิพพาน - ความเป็นอยู่ของพระนิพพานนั้น ไม่มีนิมิตเครื่องหมายรูปร่างสัณฐาน สีสรรวรรณอย่างใดเลย 
๓.อัปปณิหิตนิพพาน - ความเป็นอยู่พระนิพพานนั้น ไม่มีอารมณ์ที่น่าปรารถนาด้วยโลภะ และไม่มีตัณหาที่เป็นตัวต้องการอยู่ในนิพพานนั้น. 
    แบ่งตามลักษณะ 
ได้ ๑ ประการคือ สันติลักษณะ คือสงบจากขันธ์ ๕ และกิเลส ทั้งหลาย  
  พรรณาคุณพระนิพพานได้ดังนี้ 
๑.เป็นสภาวะธรรมที่เข้าถึงได้มีอยู่โดยเฉพาะ 
๒.ไม่มีเกิด ไม่มีตาย 
๓.ก้าวล่วงขันธ์ ๕ ที่เป็ฯอดีตและอนาคต หมายความว่า สงบจากขันธ์ ๕ที่ดับไปแล้ว คือ ปุพพันตขันธ์ และก้าวล่วงขันธ์ ๕ ที่จะเกิดข้างหน้า คือ อปรันตขันธ์ 
๔.ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัย ๔ เป็นธรรมที่ไม่ใช่ จิต เจตสิก รูป ที่เกิดโดยอาศัย กรรม จิต อุตุ อาหารเป็นที่เกิดอย่างใดอย่างหนึ่ง 
๕.เป็นธรรมที่ประเสริฐ ธรรมอื่นๆ ที่ประเสริฐกว่าไม่มี 

เชิงวิเคราะห์ 
๑.การใช้คำว่าธาตุในพระนิพพานเป็นการไม่เหมาะสมทั้งอรรถะและพยัญชนะ ผู้อ่านอื่นๆที่ไม่รู้อาจเข้าใจผิด ก่อเกิดกรรมอันใหญ่แก่ผู้แจ้งข่าวธรรมที่คลาดเคลื่อนนั้นได้ 
๒.ธาตุ เราเรียกว่ามหาภูตรูป 4 เกิดจากปถวี อาโป เตโช วาโยธาตุ 
๓.การใช้คำว่านิพพานธาตุ แสดงให้เห็นว่ามี มหาภูตรูปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง ๔เกาะเกี่ยวอยู่ ย่อมไม่ก้าวล่วงขันธ์ 5 
ทั้งในลักษณะรูปปรมัตถ์ ๒๘ เวทนา ๕ สัญญา สังขาร และวิญญาน 
๔.พระอรหันต์ที่ล่วงแล้วจากกิเลสและขันธ์ ๕ ที่มีชีวิตอยู่ เพราะเหลือกรรมและวิบากที่ต้องใช้ครั้งสุดท้าย 
๕.แดนอันเป็นที่ไปของพระนิพพานไม่มี 
๖.นิพพานเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ไม่มีเกิด ไม่มีตาย ไม่มีอดีตไม่มีอนาคต 
         พิจารณาเอาเองไม่ต้องเชื่อก็ได้

 จากคุณ : เอก [ 4 พ.ค. 2543 / 15:15:05 น. ]  
     [ IP Address : 203.157.0.181 ] 
 
 
 ความคิดเห็นที่ 3 : (Vicha) 
ผมไม่ได้เข้า อินเตอรเนตหลายวัน เมื่อเข้ามาอ่านดู จึงได้ทราบว่า 
คนที่มีปัญญาและความรู้อย่างคุณ เอกยังมีอยู่ ผมขอสาธุ ในธรรมที่ขยาย 
ให้แจ่มชัดขึ้น
 จากคุณ : Vicha [ 19 พ.ค. 2543 / 22:39:58 น. ]  
     [ IP Address : 203.151.36.17 ] 
 

จบกระทู้บริบูรณ์

 กลับหน้าแรก