บทความคิดเห็น/วิเคราะห์หัวข้อธรรม รายครั้ง    

                    เนื้อเรื่อง เกี่ยวกับธรรม,เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนา
   1.ความสงสัยระหว่างบัญญัติและนิมิต คลายได้วางได้โดยธรรม "เรื่องทุกข์และการดับทุกข์"
       http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/06/Y10709456/Y10709456.html

  2.ท่านเคยหลงคิดว่าตัวเองบรรลุโสดาบันหรือไม่
     http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/06/Y10727692/Y10727692.html

  3.ผู้ใดที่ปฏิบัติได้ฌาน ขอความกรุณาบอกอาการของฌาณที่เกิดขึ้นแต่ละขั้นด้วยครับ
     http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/06/Y10684268/Y10684268.html

  4.จิตรวม vs. องค์ฌาน
      http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/06/Y10687914/Y10687914.html

  5.เมื่อจิตมีราคะ หรือ โทสะ
     http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/06/Y10718167/Y10718167.html

  6.พระโสดาบัน ยังสงสัยในธรรม สงสัยในสติและศรัทธาแห่งตนได้ แต่ไม่เกิดวิจิกิจฉา(สงสัยลังเล)ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
     http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/06/Y10740415/Y10740415.html

  7.เสนอหลักธรรมย่อ เพื่อน้อมใจเข้าสู่พุทธธรรม
     http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/07/Y10810603/Y10810603.html

  8.ภิกษุผู้เป็น มหาโจร 5 จำพวก ที่ผู้ที่เป็นอุบาสก อุบาสิกา ควรรู้ ไม่ควรตั้งความเชื่อความศรัทธาในภิกษุเช่นนั้น
     http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/09/Y11075986/Y11075986.html

  9.เมื่อปฏิบัติธรรมอย่างยาวนานและเนืองๆ ผลการปฏิบัติย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม
     http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/10/Y11187539/Y11187539.html

10.กรรมผลกรรมเป็นอย่างไร ในนิทานสูตร และ นิพเพธิกสูตร ยกมาให้พิจารณาดูกันครับ
    http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/12/Y11456895/Y11456895.html

     เล่าเรื่อง สมอง, อารมณ์, ความนึกคิด, ความรู้สึก, จิต(วิญญาณ) และแยกแยะให้ทราบ ตามประสบการณ์ในชีวิต

     สมาธิ ที่เป็น ฌาน มีอย่างไรในพระไตรปิฎก.

     1.ธรรมเครื่องขัดเกลา 2.ธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข รูปฌานและอรูปฌาน เป็นธรรมแบบไหนข้อ 1 หรือ 2.

     บุคคลประกอบด้วยธาตุ 6 เรียกว่ามนุษย์ เืมื่อบรรลุเ็ป็นพระอนาคามี เป็นโอปปาติกะทันทีเลยหรือ? จากหลักฐานพระไตรปิฏก

     เมื่ออยู่ในสมาธิมีความบริสุทธิ์แล้วได้โน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้ อุตริมนุษยธรรมมีความเป็นไปได้ใหม? ผมเห็นว่ามีความเป็นไปได้

     ผมได้เสนอว่า [ลงสู่ธรรม ที่กล่าว่า "ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น" เพราะด้วยปัญญาประจักใน อริยสัจ 4 ตามลำดับ

     สวรรค์อยู่ที่ไหน? เทวดาอยู่ที่ใหน? ในพระไตรปิฎกฉบับแปลไทย ออ.. ก็มีอยู่ใกล้มนุษย์เรานี้เอง !!

 #. การตรัสวาจาของพระพุทธเจ้า, ปฏิจจสมุทปบาท, อริยสัจจะสี่, อุปาทาน, เรื่องพญามาร