พระศาสดาเมื่อประทับอยู่    พระเวฬุวันมหาวิหาร  ทรง

ปรารภพระเทวทัต  ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคำเริ่มต้นว่า

ยสฺเสเต  จตุโร  ธมฺมา  ดังนี้.

          พระโพธิสัตว์ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่า  :-

                   ผู้ใดมีคุณธรรมอันเป็นเครื่องให้ความ

          เจริญอย่างยิ่ง    ประการนี้  คือ  สัจจะ    ธรรม 

          ธิติ    จาคะ    ผู้นั้นย่อมล่วงพ้นศัตรูได้.

                   ส่วนผู้ใดไม่มีคุณธรรมอันเป็นเครื่องให้

          เจริญอย่างยิ่ง    ประการนี้  คือ  สัจจะ    ธรรม 

          ธิติ    จาคะ    ผู้นั้นย่อมล่วงพ้นศัตรูไม่ได้.

          ในบทเหล่านั้น  บทว่า  คุณา  ปรมภทฺทกา  ความว่า  ผู้ใด

ไม่มีคุณธรรมอันเจริญ    ประการเหล่านี้  โดยเป็นหมู่เป็นหมวด

ผู้นั้นย่อมไม่อาจล่วงพ้นศัตรูไปได้.  ข้อความทั้งหมดที่เหลือใน

ชาดกนี้พร้อมทั้งประชุมชาดก  มีนัยดังกล่าวแล้วในกุมภีลชาดก

ในหนหลังแล.

                             จบ  อรรถกถากุมภีลชาดกที่